DANIŞTAY

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİNİN GÜNCEL İŞBÖLÜMÜ

Danıştay dava dairelerinin görev dağılımı Danıştay Başkanlık Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. Danıştay’da hangi dairesinin hangi işe bakacağına ilişkin bu kararlar Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan edilmektedir. Aşağıda en son yayınlanmış, danıştay dava dairelerinin görev bölüşümüne ilişkin Danıştay Başkanlık Kurulunun 2016/72 sayılı kararı sunulmaktadır.

 

Danıştay Başkanlık Kurulundan:

DANIŞTAY BAŞKANLIK KURULU KARARI

Karar No: 2016/72

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ KARARI

Danıştay Başkanlık Kurulu 29/12/2016 tarihinde, saat 15:30’da toplandı.

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, Danıştay dava daireleri arasındaki iş bölümünün aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi.

ORTAK HÜKÜMLER

(1) Dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci, Dokuzuncu Daireler vergi dava dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapar.

(2) İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince yapılır.

(3) Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli vergi dava dairesince yapılır.

(4) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar ve temyiz başvuruları, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava dairesince çözümlenir.

(5) Başkanlık Kurulunun iş bölümünün belirlenmesine ilişkin işbu kararı uygulanmaya başlayıncaya kadar bu değişiklikten önceki iş bölümüne ilişkin hükümler uygulanmaya devam olunur. 20/07/2016 tarihinden önce vergi mahkemeleri tarafından verilmiş olup temyiz incelemesine tabi olan kararların incelenmesinde görevli daire, Danıştay Başkanlık Kurulunun 29788 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair 01/08/2016 tarih ve 2016/32 sayılı kararı ile değişik 15.01.2016 tarihli ve 2016/1 sayılı kararına göre belirlenir.

(6) Bu iş bölümüyle dairesi değiştirilen derdest dosyalar (karar düzeltme hariç), iş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımını izleyen ay başından itibaren 10 gün içinde ayrıca bir karar verilmesine yer olmaksızın listeye bağlanmak suretiyle mevcut halleriyle ilgili daireye devredilir. İş bölümü kararının yürürlüğe girdiği tarihten sonra Danıştaya gelecek olanlar (karar düzeltme hariç) ile kanun yollarına konu edilerek bozulan kararlara ilişkin dosyalar iş bölümü kararıyla görevleri belirlenen dairelerce sonuçlandırılır.

(7) Bu karar, Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımı izleyen ay başından itibaren uygulanmaya başlanır.

DAİRELERİN İŞ BÖLÜMÜ

İkinci Daire

a) Aile hekimliğine ilişkin mevzuattan (sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme, parasal konular ve aile hekimlerine 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunuyla verilen defin ruhsat nöbeti dâhil),

b) Yükseköğretim kurumlan öğretim elemanları hariç olmak üzere; bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri ile yükseköğretim kurumlarında çalışan diğer kamu görevlileri hakkında uygulanan mevzuattan doğan ve Danıştay Beşinci, Onbirinci ve Onikinci Dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Üçüncü Daire

a) Gelir, kurumlar ve katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinin vergi dava dairelerince verilen kararlara, İstanbul Anadolu Yakası vergi dairelerinin taraf olduğu davaları çözümleyen vergi mahkemeleri ile Bursa, Edime, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ vergi mahkemelerince verilen kararların istinaf yoluyla incelemesini yapan İstanbul Bölge idare Mahkemesinin vergi dava dairelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,

b) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlere ilişkin olup diğer vergi dava dairelerinin görevleri dışında kalan işleri çözümler.

Dördüncü Daire

a) Gelir, kurumlar ve katma değer vergilerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararları ile düzenleyici diğer işlemlere karşı açılan davaları,

b) Gelir, kurumlar ve katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak, Ankara Bölge İdare Mahkemesi vergi dava dairelerince ve İstanbul Avrupa Yakası vergi dairelerinin taraf olduğu davaları çözümleyen vergi mahkemelerince verilen kararların istinaf yoluyla incelemesini yapan İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin vergi dava dairelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

Beşinci Daire

a) Başbakanlık, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri hakkındaki atama, nakil, disiplin, sicil, başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödüllendirme ve memurluğa alınma şartlarından her hangi birini memurluk sırasında kaybetme nedeniyle göreve son verme işlemleri (görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemleri hariç) ile emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının rütbe ve terfi işlemlerinden,

b) Kamu görevlilerinin re’sen emeklilik işlemlerinden,

c) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu uyarınca tesis edilen işlemlerden (yazılı yarışma sınavı ve mülakat, adaylık statüsü ve süreci ile mesleğe kabul işlemleri ve disiplin işlemleri dahil),

ç) Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen olağanüstü hale ilişkin olarak çıkarılan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Altıncı Daire

a) İmar Kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre her tür ve ölçekteki planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması, arsa ve arazi düzenlenmesi, ifraz ve tevhit işleri, imar durumu, ruhsat ve kamulaştırma işlemlerine karşı plan ile birlikte veya müstakilen tesis edilen işlemlerden,

b) İmar mevzuatından doğan ve Ondördüncü Dairenin görevleri dışında kalan işlerden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Yedinci Daire

a) Gümrük ve ithale ilişkin vergiler, gider vergileri, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisine ilişkin davalar ile temyiz başvurularını,

b) Özel tüketim vergisine ilişkin davalar ile temyiz başvurularını çözümler.

Sekizinci Daire

a) Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuattan (4342 sayılı Mera Kanunu ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar dâhil),

b) Mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusundan,

c) İskan mevzuatından,

ç) Maden, taşocakları ve orman mevzuatından (jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili işler dâhil),

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatından,

e) Öğrenci ve öğrenim işlerinden,

f) Yükseköğretim mevzuatından (öğretim elemanlarının göreve son verme, disiplin ve özlük işleri dâhil),

g) Özel öğretim kurumlan mevzuatından,

ğ) 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanundan,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Dokuzuncu Daire

a) Gelir, kurumlar ve katma değer vergisi (ithalde alman katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak, Erzurum, İzmir, Konya ve Samsun Bölge İdare Mahkemelerinin vergi dava dairelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,

b) Damga vergisine, emlak vergisine, köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve payları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere, Harçlar Kanunu’na ilişkin davalar ile temyiz başvurularım çözümler.

Onuncu Daire

a) Devlet İhale Kanunu uyarınca tesis edilen ecrimisil istenilmesi ve tahliyeye ilişkin işlemlerden,

b) 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunundan,

c) 3572 sayılı işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanundan (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikten ve bu mevzuat kapsamındaki işyerleri ile ilgili 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun uyarınca tesis edilen işlemler ile 394 sayılı Hafta Tatili Kanunundan kaynaklanan işlemler dâhil), 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, mülga 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, mülga 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (vergi, resim, harç dışında) uyarınca tesis edilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait işlemler ile işyerlerine verilen idari para cezaları, işyerlerinin denetimi, tahliyesi, faaliyetten men’i, geçici ya da süresiz olarak kapatılmasına ilişkin işlemlerden,

ç) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunundan

d) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanundan,

e) Mülga 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunundan, mülga 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktorîng ve Finansman Şirketleri Kanunundan,

f) Sınır ve toprak edinme mevzuatı (yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinimi dâhil),

g) Vergi davalarına bakan dava daireleri hariç, diğer dava dairelerinin görevi dışında kalan uyuşmazlıklardan,

doğan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Onbirinci Daire

a) Kamu görevlilerinin kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, hizmet süresi, öğrenim durumu ve diğer intibak işleri ile parasal haklarına ilişkin işlerden,

b) Re’sen emeklilik işlemleri dışında kalan kamu görevlileri emeklilik mevzuatından,

c) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan,

ç) Banka promosyon ödemelerine ilişkin olarak tesis edilen işlemlerden,

d) İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı mevzuatından,

e) Mülga 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun ile 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak ödemelere Dair Kanundan,

f) Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanundan,

g) Özelleştirme uygulamaları ile ilgili kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan (Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların yeniden işe alınmaları ve bu hususa ilişkin işlemlerden doğan uyuşmazlıklar dahil),

ğ) Kamu konutları ve harcırah mevzuatından,

h) Kamu görevlilerinin çalışma saatleri ve izinleri ile sosyal hak ve yardımlarından,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler

Onikinci Daire

a) Kamu görevine alınma ile ilgili (kamu görevine alınma şartlarının bulunmadığının sonradan anlaşılması nedeniyle göreve son verme dâhil) işlemlerden,

b) Adaylık statüsü ve süreci ile ilgili (göreve son verme, disiplin cezaları, sicil ve başarı değerlendirmesi dâhil) işlemlerden,

c) Disiplin cezaları ile ilgili işlemlerden,

ç) Kamu görevlileri hakkında tesis edilen sözleşme yenilememe, sözleşme feshi, görevden çekilmiş sayılma, memuriyet sırasında memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi nedeniyle göreve son verme işlemlerinden Danıştay Beşinci Dairesinin görevleri dışında kalan işlerden,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında çalışanlarla ilgili (sözleşme yapma, feshetme ve parasal konular dâhil) işlemlerden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Onüçüncü Daire

a) Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan,

b) Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanundan,

c) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanundan,

ç) Şeker Kanunundan,

d) Telsiz Kanunu, Telgraf ve Telefon Kanunu ile Elektronik Haberleşme Kanunundan,

e) Evrensel Hizmet Kanunundan,

f) Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanundan,

g) Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanundan,

ğ) Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanundan,

h) Elektrik Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan,

ı) Sermaye Piyasası Kanunundan,

i) Türk parasının kıymetini koruma mevzuatından,

j) Mülga Bankalar Kanunu ile Bankacılık Kanunundan,

k) Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan,

l) Mülga Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanundan,

m) Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Devlet ihale Kanunundan (ecrimisil ve tahliye ile ilgili uyuşmazlıklar hariç) ve bu Kanunlara tabi olmadığı belirtilen ihaleler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan diğer ihalelerden,

n) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanundan,

o) Enerji Verimliliği Kanunundan,

ö) İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanundan,

p) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden,

kaynaklanan uyuşmazlıklardan, Danıştayın diğer dava dairelerinin görevleri dışında kalan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Ondördüncü Daire

a) Çevre (proje süreci dâhil), boğaziçi, eski eser, gecekondu, kıyı ve turizm, mevzuatının uygulanmasından,

b) İmar Kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen, mühürleme, durdurma, yıkım kararları ile bunlara ilişkin olarak verilen para cezaları ve bu cezaların tahsili amacıyla tesis edilen işlemlerden,

c) Afet işlerine ilişkin mevzuattan,

ç) İmar mevzuatının uygulanmasından doğan hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk esaslarına dayanan deprem, heyelan ve diğer tabii afetler sonucu ortaya çıkan zararların tazmini isteminden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Onbeşinci Daire

a) 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanundan,

b) Diğer idari dava dairelerinin görevi dışında kalan sağlık mevzuatından,

c) Sağlık hizmetine ilişkin tam yargı uyuşmazlıklarından,

ç) Emeklilik ve kamu görevlileri emeklilik mevzuatı hariç; sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası mevzuatından (idari para cezaları ve Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği dâhil),

d) Tüketicinin korunması mevzuatından (idari para cezaları ve diğer idari yaptırımlar dâhil),

e) Silahlara ve bıçaklara ilişkin mevzuattan,

f) Karayolları trafik ve karayolları taşıma mevzuatından (Motorlu taşıt sürücü kurslarına ilişkin mevzuat dâhil),

g) Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları hakkında tesis edilen işlemlerden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

___________

31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmi Gazete’de yer alan Danıştay Dava Daireleri Görev Dağılımına İlişkin Kararın PDF Formatı için TIKLAYINIZ.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: