VERGİ USUL

Depoya Emanet Gelen Ticari Mala İlişkin Belge Düzeni

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı:68554973-105[413-2016-4]-73                                       09.12.2016

Konu : Depoya Emanet Gelen Ticari Mala İlişkin Belge Düzeni

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; … A.Ş.’ye ait malların sevk irsaliyesi ve faturası düzenlenmek suretiyle şirketinize ait soğuk hava deposuna konulduğu, depodaki malların taşıma irsaliyesi düzenlenerek … A.Ş.’nin tüccar plasiyerlerine veya marketlere teslim edildiği, bu teslime ilişkin olarak adı geçen şirket adına iade faturası düzenlendiği, mezkûr şirket tarafından da tüccar plasiyerler veya marketler adına fatura düzenlediği, … A.Ş.’ne aslında depolama ve nakliye hizmeti verildiği ve buna ilişkin faturanın her ayın sonunda düzenlendiğinden bahisle … A.Ş.’ye verdiğiniz hizmete ilişkin belge düzeninin nasıl olması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

1) 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI

Katma Değer Vergisi Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

– 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcı veya onun adına hareket edenlere devredilmesi olduğu, ayrıca bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdiinin de teslim hükmünde olduğu,

– 10 uncu maddesinin (a) bendinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla; (b) bendinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle; (d) bendinde, Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi ile; (e) bendinde, malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii ile vergiyi doğuran olayın meydana geleceği

hüküm altına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/Ç-1) bölümünde;

”…

Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olay meydana gelmiş sayılır.

Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda vergiyi doğuran olay, malların satıcı tarafından komisyoncuya veya konsinyasyon suretiyle mal satanlara (konsinyatöre) verildiği anda değil, malların komisyoncu veya konsinyatör tarafından alıcıya teslimi anında meydana gelir.

Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde ise vergiyi doğuran olay malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii anında meydana gelmiş sayılır.…”

açıklaması yapılmıştır.

Yazınız eki … Ltd. Şti. ile … A.Ş. arasında düzenlenen ”Lojistik-Dağıtım Sözleşmesinin” incelenmesinden işin; … Ltd. Şti. tarafından …’nin imal etmiş ve ileride imal edeceği ürünler ile ithal veya ticaretini yaptığı malların depolanması ve nakliyesi hizmeti olduğu, ancak söz konusu malların … A.Ş. tarafından … Ltd. Şti.’ne fatura düzenlenmek suretiyle teslim edildiği, daha sonra bu malların …Ltd. Şti.’ne ait olan araç ve personel ile … A.Ş.’nin müşterilerine irsaliye ile teslim edildiği, teslim edilen mallar için … Ltd. Şti. tarafından … A.Ş.’ne iade faturası düzenlendiği ve bu işlem sonrasında satışı yapılan mallar için … A.Ş. tarafından (…. Ltd. Şti.’nin teslimini gerçekleştirdiği) alıcılara fatura düzenlendiği anlaşılmıştır.

Buna göre, … A.Ş.’nin ürettiği, üreteceği veya ithal ettiği ürünlerin satışının yapılacağı alıcılar belli olmadan depolanması ve belirlenecek alıcılara nakliyesi yapılmak üzere şirketinize gönderilmesi işleminin konsinyasyon suretiyle yapılan satış olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup, bu ürünler için verilen söz konusu hizmetlerin esas itibariyle depolanma ve nakliye hizmeti olması sebebiyle, söz konusu işlem bedeli üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

2) 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU UYGULAMASI

Vergi Usul Kanununun;

– 229 uncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”,

– 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, “5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir…”,

– 240 ıncı maddesinde, “Taşıma işletmeleri … aşağıda yazılı belgeleri düzenlemek zorundadırlar.

A) Taşıma irsaliyeleri: Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzelkişiler naklettikleri eşya için, 209’uncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri de kapsar…”

hükümlerine yer verilmiştir.

Bu itibarla, … A.Ş. ile şirketiniz arasında yapılan ve konsinyasyon suretiyle yapılan bir satış olarak değerlendirilemeyecek olan depolama ve nakliye hizmetine ilişkin belge düzeninin özelge talep formunuzda ifade edilen şekilde yapılması mümkün bulunmayıp;

– … A.Ş.’ne ait ürünlerin şirketinize ait depolara sevkine ilişkin olarak mezkûr şirket tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmesi, bu aşamada mal alım satımı söz konusu olmadığından şirketiniz adına fatura düzenlenmemesi,

– Depoda bulunan ürünlerin şirketinizce …. A.Ş.’nin alıcılarına bu şirketin talimatı üzerine sevk edilmesi halinde şirketiniz tarafından taşıma irsaliyesi düzenlenmesi, yine talimat üzerine taşınan mallara ilişkin olarak … A.Ş. tarafından ilgili alıcılar adına taşınan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıma esnasında taşıtta bulundurulması,

– Söz konusu satışlara ilişkin faturanın, …. A.Ş. tarafından, alıcılar adına düzenlenmesi,

– Sözleşme kapsamında yaptığınız depolama ve dağıtım/nakliye hizmetine ilişkin olarak şirketinizce … A.Ş. adına hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

1 reply »

  1. Verilen görüş içeriğinde depoya teslim edilen emtialar için Depo işleticileri tarafından düzenlenecek belge türüne ilişkin herhengi bir açıklamaya yer verilmemiş

    Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s