VERGİ DAVALARI

Gümrük Kanunu’na Göre İtirazın Reddi Kararı Tebliğ Edilmeden Açılan Dava Geçerli midir?

Özet:

Yükümlü kurum (şirket) gümrük işlemine karşı vergi mahkemesinde davayı, davanın gümrük başmüdürlüğüne yapılan itirazın reddine ilişkin karar tebliğ edilmeden vaktinden önce açmıştır. Ancak, dava açıldıktan kısa bir süre sonra olumsuz yanıt tebliğ edilmiştir. Mahkemenin idari itiraza ilişkin sürecin tamamlanması nedeniyle davanın incelenebileceği yolundaki ısrar hükmünde hukuka aykırılık bulunmadığından, ısrar hükmü yönünden reddi ile kararın ısrar hükmü içermeyen hüküm fıkrasına yöneltilen temyiz iddiaları incelenmek üzere dosyanın ilgili dava dairesine gönderilmesi gerektiği yönünde hüküm tesis edilmiştir. 

Danıştay, Vergi D.Genel Kurulunun 26.03.2014 gün ve  2013/752 E.  ,  2014/173 K sayılı Kararı

Temyiz Eden  : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına

Karşı Taraf      : …   Şirketi

İstemin Özeti  :

Davacı adına tescilli muhtelif gün ve sayılı beyannameler ile 20.02.2007 gün ve 2007/D1-631 sayılı dahilde işleme izin belgesi kapsamında geçici olarak ithal edilen eşyaya ilişkin olarak, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238’inci maddesi uyarınca hesaplanarak karara bağlanan para cezasına vaki itirazın reddine dair işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Davayı inceleyen Mersin 2. Vergi Mahkemesinin 25.09.2008 günlü ve E:2008/184, K:2008/1181 sayılı kararıyla; 05.12.2007 günü tebliğ edilen dava konusu ceza kararına karşı 10.12.2007 günü Başmüdürlüğe yapılan itiraz üzerine ilk defa Mahkemelerinin kayıtlarına 04.01.2008 tarihinde giren dilekçe ile açılan davada; dava açma tarihi itibarıyla henüz Başmüdürlükçe alınmış bir karar olmamakla birlikte davacı şirketin itirazına ilişkin olarak Başmüdürlükçe 08.01.2008 günlü ve 1 karar sayılı idari işlemin tesis edildiği ve 24.01.2008 günü tebliğ edilen söz konusu işlemin, Mahkemelerince 11.01.2008 günü ve K:2008/4 sayılı dilekçe ret kararı üzerine 21.02.2008 tarihinde yenilenen bu davada ceza kararına icrailik niteliği kazandırmaya yeterli olduğu görüldüğünden uyuşmazlığın esasının incelenmesi yoluna gidildiği belirtildikten sonra; her ne kadar, para cezasının matrahını oluşturan vergilerin tahakkukuna ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılan davalarda iptal kararları verilmiş olsa da, bu kararların, dava konusu cezanın hukuka uygun olup olmadığının belirlenmesinde tek başına yeterli olmadığı; dolayısıyla, rejim koşullarının ihlal edilip edilmediğinin ve para cezası kesilebilme koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin de ortaya konulması gerektiği; bu bağlamda, İdarece, rejim koşullarının ihlal edildiği hususunda somut bilgi ve belge ortaya konulamaması nedeniyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davaya konu işlemi iptal etmiştir.

Gümrük idaresinin temyiz istemini inceleyen Danıştay Yedinci Dairesi, 29.01.2013 günlü ve E:2008/7102, K:2013/374 sayılı kararıyla; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 242’nci maddesinin olay tarihinde yürürlükte bulunan şekline göre, gümrük para cezalarında, idari davaya konu olabilecek işlem, para cezası kararları değil; bu kararlara karşı, Gümrük Kanunu’nun 242’nci maddesinde öngörülen usullere göre yapılacak itiraz üzerine, yine aynı maddede yazılı mercilerce tesis edilecek olumsuz işlem olduğundan, 4458 sayılı Kanun’un 238’inci maddesi uyarınca hesaplanarak karara bağlanan para cezasına vaki itirazın reddine dair işlem tebliğ edilmeden; bir diğer ifadeyle, idari davaya konu edilebilecek bir işlem olmadan, vaktinden önce açılan davada, Mahkemece, bu husus gözetilmeden verilen kararda hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Bozma kararına uymayan Mersin 2.Vergi Mahkemesi 30.04.2013 günlü ve E:2013/489, K:2013/669 sayılı kararıyla; ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçeyle ısrar etmiştir.

Israr kararı gümrük idaresi tarafından temyiz edilmiş ve idari davaya konu olabilecek işlem tesis edilmeden vaktinden önce dava açıldığı ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

Savunmanın Özeti         : Savunma verilmemiştir

Danıştay Tetkik Hakimi : …

Düşüncesi  : Temyiz isteminin ısrar hükmü yönünden reddi ile işin esası yönünden temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın Danıştay Yedinci Dairesine gönderilmesi gerektiği düşünülmektedir.

 TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, tebligat işlemleri tamamlandığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca karar verilmesine gerek görülmeyerek dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Mersin 2. Vergi Mahkemesinin, 30.04.2013 günlü ve E:2013/489, K:2013/669 sayılı kararının, davanın gümrük başmüdürlüğüne yapılan itirazın reddine ilişkin karar tebliğ edilmeden açılmasına karşın, dava açıldıktan kısa bir süre sonra olumsuz yanıt tebliğ edilerek idari itiraza ilişkin sürecin tamamlanması nedeniyle davanın incelenebileceği yolundaki ısrar hükmü aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Ancak, vergi mahkemesinin kararı, idari davaya konu edilebilecek işlem olmadan açılan davanın reddi gerektiği gerekçesiyle bozulmuş olduğundan, uyuşmazlığın esasına ilişkin temyiz incelemesi yapılmamış olup, bu incelemenin Kurulumuzca değil, ilk derece yargı yerince verilen kararları temyizen incelemekle görevli vergi dava dairesince yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle, temyiz isteminin ısrar hükmü yönünden reddine, kararın, dava konusu işlemin iptali yolundaki hüküm fıkrası temyizen incelenmek üzere dosyanın Danıştay Yedinci Dairesine gönderilmesine, 26.03.2014 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Temyiz isteminin kabulüyle, ısrar kararının Danıştay Yedinci Dairesinin bozma kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca bozulması gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s