MESLEK MENSUPLARI

Danıştay Kararı: Mali Müşavirin İhbar İkramiyesi Alıp Alamayacağı Hk.

T. C.
D A N I Ş T A Y
ÜÇÜNCÜ DAİRE
ESAS : 2012/747
KARAR : 2013/478
TARİH : 19.02.2013

ÖZET : 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 43’üncü maddesinde, meslek mensupları ve bunların yanında çalışanların, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemeyecekleri, çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden yararlanamayacakları, ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulmasının mecburi olduğu, tanıklığın, sırrın ifşası sayılmayacağının kurala bağlandığı, davacının belirtilen bu düzenleme gereğince ilgili dönemde mali müşavirliğini yapmış olduğu şirket ile ilgili ihbar ikramiyesi almasının mümkün olmadığı hakkında.
(1905 s. İkramiye K m. 1) (3568 s. YMK m. 43)

İstemin Özeti :Serbest muhasebeci mali müşavir olan davacının, mali müşavirliğini yaptığı XXXX Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi hakkında yaptığı ihbar nedeniyle adına ikramiye ödenmemesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılan 26.11.2010 tarih ve 1708/67 sayılı raporun iptali ile bu ihbar üzerine anılan şirket adına tahakkuk ettirilip tahsil edilecek vergiler üzerinden 825.401,72 lira ihbar ikramiyesinin ödenmesi istemiyle DAVA AÇILMIŞTIR. Ankara 6. Vergi Mahkemesinin 8.12.2011 gün ve E:2011/1715, K:2011/1413 sayılı kararıyla; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 43’üncü maddesinde, meslek mensupları ve bunların yanında çalışanların, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemeyecekleri, çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden yararlanamayacakları, ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulmasının mecburi olduğu, tanıklığın, sırrın ifşası sayılmayacağının kurala bağlandığı, davacının belirtilen bu düzenleme gereğince ilgili dönemde mali müşavirliğini yapmış olduğu şirketle ilgili ihbar ikramiyesi almasının mümkün olmadığı gerekçesiyle DAVA REDDEDİLMİŞTİR. Davacı tarafından, uyuşmazlığın 3568 sayılı Yasa değil, 1905 sayılı Yasa uyarınca çözüme kavuşturulması gerektiği, keza 3568 sayılı Yasanın 43’üncü maddesinin gerek Anayasaya gerek Türk Ceza Kanununa aykırılık teşkil ettiği, sözü edilen maddedeki düzenlemeyle vergi kaçırma fiil ve eyleminin ihbarının önlendiği, kanunun amacının bu olamayacağı, nitekim bir kanunda suç sayılan fiilin başka bir kanunla sır olarak kabul edilemeyeceği konusunda yargı kararları bulunduğu ileri sürülerek kararın BOZULMASI İSTENMİŞTİR.

Savunmanın Özeti : SAVUNMA VERİLMEMİŞTİR.
Tetkik Hakimi : Enis SİVİŞOĞLU

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.
Savcı :
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin BULUNMASI GEREKMEKTEDİR. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddiyle temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, davacıdan 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (3) sayılı Tarife uyarınca 50,45 lira maktu harç alınmasına, 19.02.2013 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 


İhbar ikramiyesi konusunda ayrıntılı bilgi için aşağıdaki çalışmaya müracaat edilebilir:

İHBAR İKRAMİYESİ YENİ BİR GELİR KAPISI MI OLUYOR?

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s