VERGİ USUL

Danıştay VDDK Kararı: Yevmiye Defterinin Tasdiksiz Olması Tek Başına KDV İndirimlerinin Reddini Gerektirmez.

Özeti: Fatura düzenleyen şirketler hakkında düzenlenen vergi tekniği raporlarında yer alan tespitlerin yeterli olmadığı, yevmiye defterinin tasdiksiz olduğu hususu taraflar arasında ihtilafsız olmakla birlikte davacı şirket yetkilisinin inceleme eki tutanağın 4. maddesinde değinilen beyanları ile bilgisayar kayıtlarından yapılan dökümün inceleme elemanına ibraz edilmesi ve yine alış belgelerinin davacının Ba ve davacıya fatura düzenleyen firmaların Bs formlarının da davalı idarenin bilgisi dahilinde olması ile birlikte dikkate alındığında, ilgili defterin tasdiksiz olmasının sadece usulsüzlük fiili olarak değerlendirilebileceği, alışlarının gerçekliği üzerinde somut hiçbir inceleme yapılmaksızın indirimlerin tamamının reddini gerektiren bir sebep olarak kabulünün mümkün görülmediği gerekçesiyle cezalı tarhiyatı kaldıran mahkemenin ısrar kararı ve gerekçeleri Danıştay VDDK tarafından da uygun bulunmuştur.


D A N I Ş T A Y

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Karar Tarihi : 17.04.2019

Esas No: 2018/832,

Karar No: 2019/307 sayılı kararı.

TEMYİZ EDEN (DAVALI) :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF (DAVACI) :

İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Davacı adına, gerçek bir emtia teslimine dayanmaksızın düzenlenmiş faturaları kayıtlarına dahil ettiği ve tasdikli yevmiye defterinin yıl içinde dolmasından sonra, yeni defter tasdik ettirilmeden tasdiksiz deftere kayıt yapıldığı yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak 2008 yılının Ocak ilâ Eylül dönemleri için re’sen salınan katma değer vergileri, bir kat tutarında kesilen vergi ziyaı cezaları ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı dava açılmıştır.

Mahkemenin ilk kararının özeti: Fatura düzenleyen şirketler hakkında düzenlenen vergi tekniği raporlarında yer alan tespitlerin değerlendirilmesi suretiyle tarhiyatın azaltılması, özel usulsüzlük cezasının kaldırılması yolunda verilen kararın davanın reddine ilişkin hüküm fıkrasının tespitlerin yeterli olmadığı, tarhiyatın yevmiye defterinin tasdiksiz olmasından kaynaklanan kısmı hakkında değerlendirme yapılmadan karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle bozulması üzerine … Vergi Mahkemesi, … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; önceki kararının iptale ilişkin hüküm fıkralarının kesinleştiğini saptadıktan sonra bozma kararına uyduğunu belirterek, fatura düzenleyen şirketler hakkında düzenlenen vergi tekniği raporlarında yer alan tespitlerin yeterli olmadığı, yevmiye defterinin tasdiksiz olduğu hususu taraflar arasında ihtilafsız olmakla birlikte davacı şirket yetkilisinin inceleme eki tutanağın 4. maddesinde değinilen beyanları ile bilgisayar kayıtlarından yapılan dökümün inceleme elemanına ibraz edilmesi ve yine alış belgelerinin davacının Ba ve davacıya fatura düzenleyen firmaların Bs formlarının da davalı idarenin bilgisi dahilinde olması ile birlikte dikkate alındığında, ilgili defterin tasdiksiz olmasının sadece usulsüzlük fiili olarak değerlendirilebileceği, alışlarının gerçekliği üzerinde somut hiçbir inceleme yapılmaksızın indirimlerin tamamının reddini gerektiren bir sebep olarak kabulünün mümkün görülmediği gerekçesiyle cezalı tarhiyatı kaldırmıştır.

Daire kararının özeti: Davalı idarenin temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi, 27/04/2017 tarih ve E:2016/21394, K:2017/4045 sayılı kararıyla; kararın, kayıtlara dahil edilen faturalar nedeniyle yapılan cezalı tarhiyat ile kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına ilişkin kısmının Danıştay Dokuzuncu Dairesinin bozma kararında yazılı gerekçelere uygun olduğu görüldüğünden anılan hüküm fıkralarının onanması gerektiği, davacının 31/05/2008 ile 12/09/2008 tarihleri arasındaki iş ve işlemlerini kaydettiği yevmiye defterinin tasdiksiz olduğu konusunda taraflar arasında ihtilaf bulunmadığı, ilgili döneme ait kanuni defterler yerine ibraz edilen tasdiksiz deftere yapılan kayıtların, yasal defterlere yapılmış kayıt olarak kabul edilemeyeceği, tasdiksiz yevmiye defterine kaydedilmesi nedeniyle yasal deftere yapılmış kayıt olarak kabulüne olanak bulunmayan mal alış ve gider faturalarında yer alan katma değer vergilerinin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve 34. maddeleri uyarınca indirime konu edilemeyeceği gerekçesiyle kararın, tarhiyatın yevmiye defterinin tasdiksiz olduğu 31/05/2008 ile 12/09/2008 arası döneme isabet eden kısmının kaldırılmasına ilişkin hüküm fıkrasını bozmuş; tarafların karar düzeltme istemlerini reddetmiştir.

Israr kararının özeti: Mahkeme, aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle önceki kararının bozulan hüküm fıkrası yönünden ısrar etmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Israr kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ …. DÜŞÜNCESİ : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, ısrar kararının dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçe karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından, istemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi yukarıda açıklanan ısrar kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1- Davalı idarenin temyiz isteminin REDDİNE,

2- … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının ONANMASINA,

2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/04/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

X – KARŞI OY:

Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Dördüncü Dairesinin kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca bozulması gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

XX – KARŞI OY:

Davacı adına, gerçek bir emtia teslimine dayanmaksızın düzenlenmiş faturaları kayıtlarına dahil ettiği ve yevmiye defterinin tasdiksiz olduğu yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak 2008 yılının Ocak ilâ Eylül dönemleri için re’sen salınan katma değer vergileri, bir kat tutarında kesilen vergi ziyaı cezaları ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı açılan davada tarhiyatın, yevmiye defterinin tasdiksiz olduğu 31/05/2008 ile 12/09/2008 arası döneme isabet eden kısmının kaldırılması yolunda verilen ısrar kararı davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Her ne kadar, tasdiksiz yevmiye defterine yapılan kayıtlar, yasal defterlere yapılmış kayıt olarak kabul edilemeyecek ve tasdiksiz yevmiye defterine kaydedilmesi nedeniyle yasal deftere yapılmış kayıt olarak kabulüne olanak bulunmayan mal alış ve gider faturalarında yer alan katma değer vergileri, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve 34. maddeleri uyarınca indirim konusu yapılamayacaksa da; hakkında tanzim edilen vergi inceleme raporu ekinde yer alan tutanağın 3. maddesinde, davacının tasdik zorunluluğu bulunmamasına rağmen 2008 yılına ait büyük defterini 28/12/2007 tarihinde tasdik ettirdiğinin anlaşılması ve anılan raporda söz konusu defterle ilgili olarak herhangi bir eleştiride bulunulmamış olması karşısında olayda, yasal defterlere kayıt şartının gerçekleştiği anlaşıldığından temyiz isteminin bu nedenle reddi gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s