GELİR VERGİSİ

Özelge: Yeniden İnşa Edilen Riskli Yapının Satışında Değer Artış Kazancı

Mükellef, 1989 yılında edindiği gayrimenkulününün 2016 yılında kentsel dönüşüm kapsamında yenilediğini (yıkılıp yeni bina yapılmış olduğunu) ve iskanının ise 2017 yılında alındığını, söz konusu gayrimenkulün satışı durumunda değer artış kazancı hesabında iktisap tarihi olarak hangi tarihin esas alınacağını vergi idaresinden sormuştur.

Vergi İdaresi, 1989 yılında iktisap edilen ancak 6306 sayılı Kanun kapsamında (kentsel dönüşüm) riskli yapı olarak belirlenmesi nedeniyle yıkılan gayrimenkulün yerine yeniden yaptırılarak teslim alınan gayrimenkulün mükellef adına tescil edilmesi işleminin yeni bir iktisap olarak kabul edileceği şeklinde görüş vermiştir. Dolayısıyla, yenilenen gayrimenkulün yeni iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde satılması durumunda değer artış kazancının söz konusu olacağını belirtmiştir.

Yukarıdaki özelgeye, yenilenen riskli yapının yeni bir iktisap olarak değerlendirilemeyeceğinden hareketle katılmıyoruz. Söz konusu iktisabın 1989 yılındaki ilk iktisap olarak dikkate alınmasının işin özüne daha uygun bir yaklaşım olacağını değerlendiriyoruz.

03.02.2020

vergidanismanlik.net


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı : 49327596-120[GVK.ÖZ.2019.79]-E.132717   Tarih: 18.07.2019

Konu : Yeniden İnşa Edilen Riskli Yapının Satışında DeğerArtış Kazancı

İlgi : 11/07/2019 tarih ve 299985 evrak kayıtlı özelgetalebiniz.

İlgide kayıtlı özelge talepformunda, 1989 yılında edindiğiniz gayrimenkulünüzü 2016 yılında kentseldönüşüm kapsamında yenilediğinizi (yıkılıp yeni bina yapılmış olduğunu) veiskanını ise 2017 yılında aldığınızı, söz konusu gayrimenkulü satmak istediğinizi belirterek, satış yaptığınız zaman değer artış kazancı hesaplamasında hangi tarihin esas alınması gerektiği hususunda Başkanlığımızgörüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir VergisiKanununun “Değer Artışı Kazançları” başlıklı Mükerrer 80’inci maddesinde, “Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

6. İktisap şekli ne olursaolsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birincifıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil)ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasındandoğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsisettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmışsayılır.).

Bu maddede geçen”elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması,bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarakkonulmasını ifade eder.

Bir takvim yılında eldeedilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınınelden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 14.800 (305 Seri No’luGelir Vergisi Genel Tebliği ile 2019 yılı için belirlenen tutar) Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan anılan KanununMükerrer 81’inci maddesinin birinci fıkrasında, değer artışında safi kazancın,elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsiledilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve haklarınmaliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesindekalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunacağıhükme bağlanmış olup, son fıkrasında ise;

“Mal ve haklarınelden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, eldençıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenentoptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Şukadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerindeolması şarttır.”

hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 704 ve 705’inci maddelerine göre taşınmaz mülkiyetininkonusuna giren gayrimenkulün mülkiyetinin kazanılması, tapuya tescilledoğacağından iktisap tarihi olarak, tapu tescil tarihinin esas alınmasıgerekir.

Yukarıda yer alan hüküm veaçıklamalar uyarınca, 1989 yılında iktisap ettiğiniz ancak 6306 sayılı Kanunkapsamında (kentsel dönüşüm) riskli yapı olarak belirlenmesi nedeniyle yıkılan gayrimenkulünüzün yerine yeniden yaptırarak teslim aldığınız gayrimenkulün adınıza tescil edilmesi işlemi yeni bir iktisap olarak kabul edilecektir.

Bu çerçevede, yeni yapılan gayrimenkulün adınıza tapuya tescil edildiği tarihten itibaren beş yıliçinde satılması halinde, satıştan doğan kazancın, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci maddesi hükümlerine göre değer artışı kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

1 reply »

 1. Merhaba,

  Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

  Sayı : 49327596-120[GVK.ÖZ.2019.79]-E.132717 Tarih: 18.07.2019

  Konu : Yeniden İnşa Edilen Riskli Yapının Satışında DeğerArtış Kazancı

  başlıklı özelgede belirtilen husus ile ilgili bir değişiklik olup olmadığı konusunda sizden bilgi almamız mümkün mü
  Teşekkürler

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s