Kategori: DANIŞTAY

Danıştay Kararı: Muhasebeci Hakkındaki İnceleme Sırasında Mükelleflere Ait Yasal Defterlerin Boş Olduğunun Tespiti Durumunda Mükelleflerin KDV İndirimleri Reddedilebilir mi?

Özet: 
Aşağıdaki Vergi Dava Daireleri Kurulu kararında, Vergi Usul Kanununun, vergi incelemesine ilişkin kurallarına aykırı olarak gerçekleştirilen yöntemler kullanılarak elde edilen veriler doğrultusunda düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca yapılan tarhiyatın hukuka aykırı olduğu yönünde karar verilmiştir. 

Danıştay Kararı: Defter ve Belge İbrazı İçin Verilen Süre Dolmadan İncelemeye Başlama Tutanağı Tanzimi İncelemeyi Sakatlar mı?

Defter belge isteme yazısının davacıya usulüne uygun bir şekilde 22.10.2014 tarihinde tebliğ edildiği, incelemeye başlama tutanağının ise 24.10.2014 tarihinde düzenlenerek, tarhiyatın dayanağı vergi inceleme raporunun tanzim edildiği 13.11.2014 tarihine kadar haklı bir mazeret sunulmaksızın defter ve belgelerin ibraz edilmediği olayda, incelemeye başlama tutanağının 15 günlük defter belge ibrazı için verilen süre beklenmeden düzenlenmesinin tarhiyatı kusurlandıracağından söz edilemez.

DANIŞTAY KARARI: DEFTER VE BELGE İBRAZ YAZISININ ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN BABASININ İKAMETGAH ADRESİNDE BABASINA TEBLİĞ EDİLMESİ

Defter ve belge ibraz yazısının, şirket müdürünün babasının ikamet adresinde babasına tebliği, usulüne uygun tebliğ sayılamayacağından, ibraz yükümlülüğü yerine getirmediği söz edilerek katma değer vergisini indirimlerinin reddi suretiyle yapılan tarhiyatta Yasa’ya uygunluk bulunmadığı hk.

DANIŞTAY KARARI: İHBARNAMEDEKİ TEBLİGAT GİDERİ İÇİN AYRI DAVA AÇILMASI GEREKMEZ.

Aşağıdaki Danıştay Kararı, vergi/ceza ihbarnamelerinde yer alan vergi ve cezalar dışında yer alan tebligat gideri için ayrı dava açılmasına gerek olmadığı yönünde karar vermiştir. Karar, mahkemeye erişim  hakkı, hak arama hürriyeti ve adil yargılanma hakkına vurgusu açısından önemli. 

Danıştay 9. Dairesinin 24.05.2018 tarih ve 30430 sayılı Resmi Gazete yayımlanan E:2016/17876 ve K:2017/7223 sayılı Kamu Yararına Bozma kararında vergi/ceza ihbarnamesinde yer alan tebligat gideri için ayrı dava açılmasına gerek olmadığı yönünde hüküm tesis etmiştir.