Kategori: VERGİ DAVALARI

Vergi İnceleme Raporları Dava Konusu Yapılabilir mi?

Bu çalışmada, vergi inceleme raporlarına karşı dava açılıp açılamayacağı konusu yargı kararları ışığında inceleme konusu yapılmaktadır. Bu çerçevede öncelikle hangi işlemlerin vergi mahkemesinde dava konusu yapılabileceği konusu incelenmekte, daha sonra vergi inceleme raporlarının dava konusu yapılıp yapılamayacağına ilişkin ana kural ve istisna oluşturan durumlar incelenmektedir.

Gümrük Kanunu’na Göre İtirazın Reddi Kararı Tebliğ Edilmeden Açılan Dava Geçerli midir?

Yükümlü kurum (şirket) gümrük işlemine karşı vergi mahkemesinde davayı, davanın gümrük başmüdürlüğüne yapılan itirazın reddine ilişkin karar tebliğ edilmeden vaktinden önce açmıştır. Ancak, dava açıldıktan kısa bir süre sonra olumsuz yanıt tebliğ edilmiştir. Mahkemenin idari itiraza ilişkin sürecin tamamlanması nedeniyle davanın incelenebileceği yolundaki ısrar hükmünde hukuka aykırılık bulunmadığından, ısrar hükmü yönünden reddi ile kararın ısrar hükmü içermeyen hüküm fıkrasına yöneltilen temyiz iddiaları incelenmek üzere dosyanın ilgili dava dairesine gönderilmesi gerektiği yönünde hüküm tesis edilmiştir. 

İhale Kararının Mahkemece İptali Durumunda İhaleye Nedeniyle Düzenlenen Sözleşme İçin Damga Vergisi Doğar mı?

Özet: 

Davacı şirketin üstlendiği ve İdare Mahkemesi kararı ile iptal edilen ihale kararına istinaden düzenlenen sözleşme için davacı tarafından damga vergisi ödenmediğinden bahisle tarh edilen vergi ziyaı cezalı damga vergisinin terkini  istemiyle açılan davaya ilişkin olarak Danıştay; İhalenin mahkeme tarafından iptal edilmesi nedeniyle, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin tekemmül ettiğinden söz edilemeyeceğinden, damga vergisini doğuran olayın meydana geldiğini kabule olanak bulunmadığı yönünde hüküm tesis etmiştir. 

Danıştay Kararı: Kanaate ve Varsayıma Dayalı Olarak Tarhiyat Yapılamaz.

Yukarıda anılan Kanun maddelerinin değerlendirilmesinden, Türk Vergi Sisteminde genel kanaate ve varsayıma dayalı olarak vergilendirme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Gerçek gelirin vergilendirilmesi amaçlanarak bu amaca yönelik incelemeler yapılıp, Vergi Usul Kanununda usul ve esasları belirtilen tarh şekilleri uygulanarak gerçek veya gerçeğe en yakın biçimde vergiyi doğuran olayın ortaya çıkarılabilmesi için somut kanıtların ortaya konulması zorunludur.