Kategori: VERGİ İNCELEMESİ

Mükelleflerin Vergi İnceleme Sürecindeki Ödevleri

VUK un İkinci Kitabı “Mükellefin Ödevleri” bahsini düzenlemektedir. Bu ödevlerden münhasıran vergi incelemesine ilişkin olanlar “diğer ödevler” başlığını taşıyan 257 nci maddede hüküm altına alınmıştır. Maddeye göre, vergi inceleme ve kontrolleri ile gayrimenkullerin rayiç bedelinin tespiti sırasında mükellefler, aşağıda yazılı ödevleri yerine getirmeye mecburlar:

Vergi İncelemesi Nedir?

Vergi incelemesi, beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamak amacıyla yükümlünün defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinden yapılan derinlemesine bir araştırmadır. Vergi Usul Kanununda vergi incelemesi tanımı yapılmamıştır. Kanunun 134 üncü maddesinde […]

Eksik İncelemeye Dayanılarak Yapılan Tarhiyatta İsabet Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Vergi incelemesinin amacına uygun olarak ve gerçek durumun ortaya çıkarılması amacıyla düzenlenmesi gereken inceleme raporunun, belirtilen usul ve esaslara uygun olmaması halinde, eksik incelemeye dayanılarak yapılan tarhiyatta isabet bulunmadığı hk. Danıştay 4. Dairenin 15.11.2006 tarih E:2006/2249 ve K:2006/2202 sayılı Kararı