Kategori: VERGİ TERİMLERİ

Vergi Planlaması Nedir?

Vergi planlaması, mükellefler ve kamu açısından ele alınmaktadır. Mükellefler açısından vergi planlaması (mikro vergi planlaması), kanunlara aykırı olmamak şartıyla ödenmesi gereken vergi yükünün asgariye indirilme çabalarını ifade etmektedir. Kamu (Devlet) açısından vergi […]

Vergi Hukukunda Asli (Bağlayıcı) ve Tali (Yardımcı) Kaynaklar

Hukukun kaynakları emredici, bağlayıcı nitelikleri bakımından; 

aslî (bağlayıcı) kaynaklar ve 
tali (yardımcı) kaynaklar
olmak üzere ikiye ayrılabilir. 

Aynı ayrımı, vergi hukukunda herhangi bir kaynağın yeni bir vergi normu koyup koyamaması ölçütüne göre de uygulayabiliriz. Bu ölçüte göre, yeni norm koyanlar aslî, diğerleri ise yardımcı kaynak sayılır.

Vergi Hukukunda Tahakkuk Aşaması

Vergilendirme sürecinin önemli bir aşaması da tahakkuktur. Vergi borcunun ödenecek duruma gelmesini ifade eden bu aşama, vergilendirme sürecinde hukuk tekniği açısından ayrı bir idari işlem niteliği taşımamaktadır. Tahakkuk, tarh edilen verginin ödenecek aşamaya gelmesini ifade eden bir durumdur, bir saptamadır.

Vergi Usul Kanununun tanımına göre, “Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir” (m. 22). Bu aşama ya belli dava süresinin geçirilmesi ile kendiliğinden ya da yargı organının açılan davayı red kararı üzerine gerçekleşir. Bu kendiliğinden gerçekleşme özelliği tahakkuku birer idarî işlem olarak tarh ve tahsil işlemlerinden ayıran en önemli noktadır