ÖZELGELER

 

İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNA İLİŞKİN GÜNCEL ÖZELGELER

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Payına İlaveten Ödeme de Yapılmasının Öngörülmesi İnşaat İşini Yıllara Sari Hale Getirir mi?

Kat Karşılığı Alınan Dairelerin Satışında Vergilendirme

Kat karşılığı olarak yapılan arsa teslimlerinde belge düzeni

Vergi Kaydı Bulunmayan İnşaat Ustalarına Yapılan Ödemelerin Belgelendirilmesi

Depoya Emanet Gelen Ticari Mala İlişkin Belge Düzeni

İnşaat ve onarma işlerinde işe başlama tarihinin tespiti

Kat karşılığı inşaat işi yapan firmanın arsa sahibi adına yaptığı giderlerin vergi mevzuatı açısından durumu ve belge düzeni

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahiplerine Teslimi Yapılan Konutların Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi

Kat karşılığı arsa tesliminde arsa sahibi açısından,vergiyi doğuran olay ne zaman vuku bulur ve teslim olunan katlar hangi maliyet esasına göre hesaplanır?

Kat karşılığı yapılan inşaatta arsa karşılığı arsa sahibine verilen ve müteahhit tarafından işletmeden çekilen bağımsız bölümlerle İlgili Olarak VUK, KDV ve GVK kapsamında yapılması gerekenler

Miras Kalan Arsanın Kat Karşılığı Verilmesi Sonucu Alınan Gayrimenkulün Satışı Durumunda Vergilendirme

Kısmen kat karşılığı, kısmen hasılat paylaşımlı olarak yapılan arsa teslimlerinde belge düzeni

Konut Yapı Kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı hk. 

Tamamlanmış bina alımı için yapılan harcamaların indirimli kurumlar vergisinden yararlanıp yararlanmayacağı hk

GELİR VERGİSİNE İLİŞKİN GÜNCEL ÖZELGELER

Gayrimenkul Sermaye İradında Götürü Usulden Gerçek Usule Geçilip Geçilemeyeceği hk. 

Genç Girişimcilere Kazanç İstisnasında Yaş Hesabı

Apartman yönetimi tarafından yapılan ücret ve serbest meslek ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması

Araçların Hasar Durumunun Doğruluğunu Araştırma İşinden Elde Edilen Gelir Ticari Kazanç mı, Yoksa Serbest Meslek Kazancı mı olduğu

Gerçek Usulden Basit Usule Geçme Şartları ve Uygulaması Hakkında

Gayrimenkul Satışında Değer Artış Kazancı

Üzerinde Bina Bulanan Arsa İçin Amortisman Ayrılıp Ayrılamayacağı Hk. 

Aktife kayıtlı aracın çalınması dolayısıyla sigortadan alınan tazminatın vergilendirilmesi hk

Askerlik Borçlanması Nedeniyle SGK’ya Yapılan Ödemelerin Serbest Meslek Kazancından İndirimi hk.

VERGİ USUL KANUNUNA İLİŞKİN ÖZELGELER

Elektronik Faturada Red Süresi ve Usulü Hakkında

Tüccar sınıfının belirlenmesinde, zirai faaliyete ilişkin alım-satım tutarlarının dikkate alınıp alınmayacağı

YETKİLİ NOTERDE ONAYLATILMAYAN RESMİ DEFTERLERİN TASDİK ETTİRİLMEMİŞ SAYILACAĞI HK. 

HARÇLARA İLİŞKİN ÖZELGELER

Riskli Alan İlan Edilen Bölgedeki Taşınmaz (Gayrimenkul) Devirlerinde Tapu Harcının Uygulanıp Uygulanmayacağı

KATMA DEĞER VERGİSİ

Yurt dışı aracılık hizmetlerinin KDV ve stopaja tabi olup olmadığı hk

İki tam sene aktifte kalmadan kamulaştırılan taşınmazın KDV ve KVK istisna hükümleri karşısındaki durumu