MEVZUAT

Vergi ihtilafları ve çözüm yollarına ilişkin temel mevzuat aşağıda sunulmuştur:

KANUNLAR

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

2575 sayılı Danıştay Kanunu

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 

2576 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun

 

 

YÖNETMELİKLER

Uzlaşma Yönetmeliği

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği

Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

 

 

GENELGELER

 

SİRKÜLERLER

95 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri “Pişmanlık ve Islah Konulu”

DİĞER