Etiket: danıştay 4. daire Esas No:2011/6817

Danıştay Kararı: Kredi Kartıyla Yapılan Satışların Beyan Edilmediği Tespit Edilmeden Yapılan Tarhiyatta Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı hk.

Özeti : Katma değer vergisi beyannamelerinde gösterilen toplam hasılat tutarı, kredi kartıyla yapılan satış tutarının üzerinde olduğundan, kredi kartıyla yapılan satış hasılatının katma değer vergisi beyannamesine dahil edilmediği tespit edilmeksizin yapılan tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.