Etiket: elektronik tebliğ

456 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ; ELEKTRONİK TEBLİGATA İLİŞKİN

Tebliğin amacı; vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Elektronik ortamda tebliğ ile ilgili oluşturulan sistem ve bu sistemin kullanımına ilişkin açıklamalara Tebliğin ilerleyen bölümlerinde yer verilmiştir.

VERGİ USUL KANUNUNDA (VUK) YER ALAN ELEKTRONİK TEBLİGAT (E-TEBLİGAT) DÜZENLEMELERİ

Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.

Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.