Etiket: kdv indirimi

Danıştay Kararı: İncelemeye İbraz Edilmeyen Defter ve Belgelerin Mahkemeye İbrazı Durumunda Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verilebilir mi?

İstemin Özeti: Davacı adına, yasal defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmediğinden bahisle düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden, indirimlerinin reddi suretiyle 2007 yılının Eylül, Kasım ve Aralık dönemleri için re’sen salınan üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisine karşı dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi’nin kararıyla; davacının defter ve belgelerinin Mahkemelerinin 09.11.2012 tarihli ara kararıyla istenerek dosyaya sunulması üzerine 18.01.2013 tarihli ara kararıyla bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, davalı idare itirazının kusurlandıracak nitelikte bulunmadığı ve Mahkemelerince de uygun görülen bilirkişi raporuyla hazırlanan beyan tablosuna göre ödenmesi gereken katma değer vergisi çıkmadığı gerekçesiyle tarhiyat kaldırılmıştır. Davalı idare tarafından, davacıya usulüne uygun olarak tebliğ edilen defter ve belge isteme yazısına rağmen, süresi içinde kabul edilebilir bir mücbir sebep hali bulunmaksızın ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan tarhiyatın hukuka uygun olduğu, ayrıca Mahkemenin idare yerine geçerek defter ve belgeleri incelemesi ile hüküm tesis etmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.

YARGI KARARI: TAKDİR KOMİSYONU KARARI İLE KDV İNDİRİMLERİ REDDEDİLEMEZ.

Takdir komisyonunun takdir yetkisinin, sahte belge kullanma iddiasıyla önüne gelen vergisel olaylara ilişkin KDV indirimlerini reddetme şeklinde kullanılması mümkün mü?  Takdir komisyonunun KDV indirimi reddetme yetkisi var mı?

Aşağıda yer verilen Danıştay Dokuzuncu Dairesi kararında; “İdarenin vergi inceleme yetkisini kullanması gerekirken bu yol işletilmeksizin takdir komisyonu kararı uyarınca indirimlerin reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığı” yönünde hüküm tesis edilmiştir. Yargı organının takdir komisyonlarının kdv indirimleri reddetme yetkisinin bulunmadığı yönündeki kararları müstakar hale gelmeye başlamıştır.