Etiket: mahkemeye erişim hakkı

DANIŞTAY KARARI: İHBARNAMEDEKİ TEBLİGAT GİDERİ İÇİN AYRI DAVA AÇILMASI GEREKMEZ.

Aşağıdaki Danıştay Kararı, vergi/ceza ihbarnamelerinde yer alan vergi ve cezalar dışında yer alan tebligat gideri için ayrı dava açılmasına gerek olmadığı yönünde karar vermiştir. Karar, mahkemeye erişim  hakkı, hak arama hürriyeti ve adil yargılanma hakkına vurgusu açısından önemli. 

Danıştay 9. Dairesinin 24.05.2018 tarih ve 30430 sayılı Resmi Gazete yayımlanan E:2016/17876 ve K:2017/7223 sayılı Kamu Yararına Bozma kararında vergi/ceza ihbarnamesinde yer alan tebligat gideri için ayrı dava açılmasına gerek olmadığı yönünde hüküm tesis etmiştir.