Etiket: varsayım ve kanaate dayalı vergi

Eksik İncelemeye Dayanılarak Yapılan Tarhiyatta İsabet Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Vergi incelemesinin amacına uygun olarak ve gerçek durumun ortaya çıkarılması amacıyla düzenlenmesi gereken inceleme raporunun, belirtilen usul ve esaslara uygun olmaması halinde, eksik incelemeye dayanılarak yapılan tarhiyatta isabet bulunmadığı hk. Danıştay 4. Dairenin 15.11.2006 tarih E:2006/2249 ve K:2006/2202 sayılı Kararı