Etiket: vergi mahkemeleri

Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması Talebi

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27 nci maddesinin üçüncü bendine göre vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ile bunların zam ve cezalarının tahsil işlemlerini durdurur.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulamasından (ödeme emri, haciz, ihtiyati haciz, satış işlemi) kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle açılan davalar idari işlemin yürütmesini durdurmaz.